Tập 1: Quy Trình Bán Hàng Thu Tiền- Giải pháp ERP Oracle Cho Công Ty Sản Xuất Gạch Men - PDF free download eBook

  • Verified: Mon, Jul 22, 2019
  • Published: 06.01.2019
  • Views: 22

Introduction

I. GIỚI THIỆU TỔNG THỂ II. CÁC YÊU CẦU LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỐNG MỚI III.CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ 1. OTC.01 - Quy trình từ bán hàng đến xuất kho đối với hàng có sẵn trong kho 1.1. Sơ đồ xử lý 1.2.Mô tả...

read more

Details of Tập 1: Quy Trình Bán Hàng Thu Tiền- Giải pháp ERP Oracle Cho Công Ty Sản Xuất Gạch Men

Original Title
Tập 1: Quy Trình Bán Hàng Thu Tiền- Giải pháp ERP Oracle Cho Công Ty Sản Xuất Gạch Men
Edition Format
ebook
Book Language
English
Ebook Format
PDF, EPUB

Some brief overview of this book

I. GIỚI THIỆU TỔNG THỂ II. CÁC YÊU CẦU LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỐNG MỚI III.

CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ 1. OTC.01 - Quy trình từ bán hàng đến xuất kho đối với hàng có sẵn trong kho 1.1. Sơ đồ xử lý 1.2.

Mô tả quy trình 2. OTC.02 - Quy trình bán hàng đến xuất kho đối với thành phẩm đang trên dây chuyền 2.1. Sơ đồ xử lý 2.2.

Mô tả quy trình 3. OTC.03 - Quy trình khách hàng trả trước, đặt cọc I. GIỚI THIỆU TỔNG THỂ II.

CÁC YÊU CẦU LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỐNG MỚI III. CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ 1. OTC.01 - Quy trình từ bán hàng đến xuất kho đối với hàng có sẵn trong kho 1.1.

Sơ đồ xử lý 1.2. Mô tả quy trình 2. OTC.02 - Quy trình bán hàng đến xuất kho đối với thành phẩm đang trên dây chuyền 2.1.

Sơ đồ xử lý 2.2. Mô tả quy trình 3. OTC.03 - Quy trình khách hàng trả trước, đặt cọc tiền hàng 3.1.

Sơ đồ xử lý 3.2. Mô tả quy trình 4. OTC.04 - Quy trình quản lý công nợ bán hàng đến thu tiền 4.1.

Sơ đồ xử lý 4.2. Mô tả quy trình 5. OTC.05 - Quy trình quản lý các khoản phải thu khác đến thu tiền 5.1.

Sơ đồ xử lý 5.2. Mô tả quy trình 6. OTC.06 - Quy trình tạo và cập nhật bảng giá 6.1.

Sơ đồ xử lý 6.2. Mô tả quy trình 7. OTC.07 - Quy trình quản lý khách hàng 7.1.

Sơ đồ xử lý 7.2. Mô tả quy trình 8. OTC.08 - Quy trình kiểm tra chứng từ và điều chỉnh công nợ 8.1.

Sơ đồ xử lý 8.2. Mô tả quy trình IV. CÁC NGHIỆP VỤ CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XỬ LÝ TRÊN ORACLE 1.

Các nghiệp vụ làm tăng công nợ phải thu 1.1. NV.OTC.01 - Bán thành phẩm, hàng hóa theo đơn bán hàng 1.2. NV.OTC.02- Bán thành phẩm, hàng hóa có khuyến mại 1.3.

NV.OTC.03- Bán thành phẩm, hàng hóa có chiết khấu thương mại 1.4. NV.OTC.04- Bán thánh phẩm, hàng hóa nội bộ (Chuyển hàng sang chi nhánh) 1.5. NV.OTC.05 - Bán dịch vụ khách hàng 1.6.

NV.OTC.06 - Bán dịch vụ nội bộ 1.7. NV.OTC.07 - Thanh lý TSCĐ - Hạch toán khoản phải thu 1.8. NV.OTC.08 – Các khoản phải thu khác khách hàng tính vào thu nhập bất thường 1.9.

NV.OTC.09 - Các khoản phải thu khác nội bộ 1.10. NV.OTC.10 - Phát hiện nguyên nhân tài sản thiếu, hạch toán khoản phải thu khác 2. Các nghiệp vụ làm giảm công nợ phải thu 2.1.

NV.OTC.11 – Hàng bán bị trả lại 2.2. NV.OTC.12– Hàng bán bị trả lại, giảm công nợ phải thu, công nợ chưa thanh toán 2.3. NV.OTC.13 – Hàng bán bị trả lại, giảm công nợ phải thu, công nợ đã thanh toán, trả lại tiền 2.4.

NV.OTC.14 – Hàng bán bị trả lại, giảm công nợ phải thu, công nợ đã thanh toán, chuyển thành khoản trả trước 2.5. NV.OTC.15 – Chiết khấu theo doanh số bán tháng trước 2.6. NV.OTC.16 - Khách hàng trả trước tiền 2.7.

NV.OTC.17 - Khách hàng đặt cọc 2.8. NV.OTC.18 - Khách hàng thanh toán tiền hàng cho nhiều hóa đơn 2.9. NV.OTC.19 - Khách hàng thanh toán tiền hàng 2.10.

NV.OTC.20 - Khách hàng thanh toán tiền hàng bằng khoản trả trước 2.11. NV.OTC.21 - Khách hàng thanh toán tiền hàng bằng khoản đặt cọc 2.12. NV.OTC.22 - Giảm giá hàng bán, công nợ chưa thanh toán 2.13.

NV.OTC.23 - Giảm giá hàng bán, công nợ đã thanh toán, trả lại tiền 2.14. NV.OTC.24 - Giảm giá hàng bán, công nợ đã thanh toán, chuyển thành khoản trả trước 3. Các nghiệp vụ điều chỉnh công nợ 3.1.

NV.OTC.25 - Tăng công nợ 3.2. NV.OTC.26 - Giảm công nợ, công nợ chưa thanh toán 3.3. NV.OTC.27 - Giảm công nợ, công nợ đã thanh toán, trả lại tiền 3.4.

NV.OTC.28 - Giảm công nợ, công nợ đã thanh toán, chuyển thành khoản trả trước 4. Các nghiệp vụ liên quan đến nợ vay 4.1. NV.OTC.29 - Cho đơn vị khác vay tiền 4.2.

NV.OTC.30 - Nhận lại gốc vay 4.3. NV.OTC.31 - Nhận lãi vay 5. Các nghiệp vụ đầu tư 5.1.

NV.OTC.32 - Nhận đầu tư từ đơn vị khác 5.2. NV.OTC.33 - Nhận khoản cổ tức, lợi nhuận được chia từ đơn vị được đầu tư 6. Các nghiệp vụ thu tiền trực tiếp không liên quan tới công nợ 6.1.

NV.OTC.34 - Thu tiền lãi gửi ngân hàng 6.2. NV.OTC.35 - Thu vi phạm hợp đồng 6.3. NV.OTC.36 - Thu các khoản nợ khó đòi 6.4.

NV.OTC.37 - Thu các khoản nợ không chủ nợ 6.5. NV.OTC.38 - Thu các khoản bỏ sót năm trước 6.6. NV.OTC.39 - Thu các khoản bất thường khác 6.7.

NV.OTC.40 - Thu tiền kinh phí đào tạo 7. Các nghiệp vụ khác 7.1. NV.OTC.41 - Trả lại tiền đặt cọc cho khách hàng 7.2.

NV.OTC.42 - Rút tài khoản tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 7.3. NV.OTC.43 - Rút quỹ tiền mặt nộp tài khoản tiền gửi ngân hàng 7.4. NV.OTC.44 - Rút quỹ tiền mặt VND/ Tien gui NH mua ngoại tệ (USD) 7.5.

NV.OTC.45 - Biếu tặng nguyên vật liệu, thành phẩm - Hạch toán vào chi phí khác 7.6. NV.OTC.46 – Ký quỹ mở L/C 7.7. NV.OTC.47 - Nhận lại tiền ký quỹ

Sites and services that store files may require registration and other conditions for access to downloading and reading electronic books.

All downloaded files are checked. Virus and adware free. Previously, our system checked the all ebook's files for viruses. The results of our verification:

 Google Safe Browsing APINorton Internet SecurityAVG Internet Security
.pdf
.epub
_all.zip